Fauna: fuglearter observert på Hellvik

Av Harald og Gustav Steensland
15. nov. 2003
Her er en liste over fuglearter observert siden 1996 av oss og andre fugleinteresserte. Listen er sortert alfabetisk.
Dersom du har sett andre arter, send oss gjerne en beskjed (epost: gustav.steensland@c2i.net).

Bergand
Bjørkefink
Blåmeis
Bokfink
Brunnakke
Brunsisik
Buskskvett
Båndkorsnebb
Dompap
Dvergdykker
Enkeltbekkasin
Fiskemåke
Flaggspett
Fossekall
Fuglekonge
Furukorsnebb
Gjerdesmett
Gjøk
Gluttsnipe
Grankorsnebb
Granmeis
Gransanger
Gravand
Grønnfink
Grønnsisik
Grønnspett
Gråfluesnapper
Grågås
Gråhegre
Gråmåke
Gråsisik
Gråspett
Gråspurv
Gråstrupedykker
Gråtrost
Gulspurv
Havelle
Havsule
Havørn
Heipiplerke
Hettemåke
Hubro
Hønsehauk
Jernspurv
Kanadagås
Kattugle
Kjernebiter
Kjøttmeis
Knoppsvane
Konglebit
Krikkand
Krykkje
Kråke
Kvinand
Laksand
Linerle
Lomvi
Løvmeis
Løvsanger
Låvesvale
Makrellterne
Munk
Møller
Måltrost
Nøtteskrike
Perleugle
Pilfink
Rakkelhane
Ravn
Ringtrost
Ringue
Rosenfink
Rugde
Rødnebbterne
Rødstilk
Rødstjert
Rødstrupe
Rødvingetrost
Rørdrum
Sangsvane
Sidensvans
Siland
Sildemåke
Sivhøne
Sivsanger
Sivspurv
Sjøorre
Skjære
Skjærpiplerke
Sothøne
Spettmeis
Spurvehauk
Steinskvett
Stillits
Stjertmeis
Stokkand
Storlom
Storskarv
Storspove
Strandsnipe
Stær
Svartand
Svartbak
Svarthvit fluesnapper
Svartmeis
Svartrødstjert
Svarttrost
Taksvale
Teist
Tjeld
Toppand
Toppdykker
Toppmeis
Toppskarv
Tornirisk
Trekryper
Trepiplerke
Tyrkerdue
Tårnfalk
Tårnseiler
Varsler
Vintererle
Vipe
Ærfugl