Protokoll for 2003

Av Roger Rasmussen
3. feb. 2004
Vedlagt følger protokoll for 2003 med alle inngående og utgående dokumenter. Protokollen blir ført og oppbevart av styrets leder.
PROTOKOLL FOR HELLVIK VELFORENING-2003


14.01: Mail fra valgkomitee v/ Ola Undheim

* Forslag til kandidater for årsmøte i Hellvik Velforening

15.01: Informasjon fra Eigersund kommune

* Sentrumsområde- Hellvik

16.01: Referat fra styremøte no.9

07.02: Infobrev no.1/2003

* Innkalling til årsmøte/medlemsmøte den 19.02.

19.02: Årsmelding for 2002

23.02: Brev til lag og foreninger på Hellvik

* Forespørsel om å delta på velforeningens internettsider

26.02: Brev fra Hellvik Barnehage

* Ja til deltakelse på internettsidene.

27.02: Brev til Eigersund kulturkontor

* Søknad om driftstilskudd til velforeningen 2003

11.03: Brev til Eigersund kommune

* Søknad om støtte til opprustning av badeplasser på Hellvik

11.03: Brev til Eigersund kommune

* Søknad om støtte til trafikksikkerhetstiltak på Hellvik

16.03: Brev til Eigersund kommune

* Forslag om nye turer til “ på topp i Eigersund kommune “.

17.03: Kopi av brev fra Anne Marit og Kåre G. Tørnes til Eigersund kommune

* Klage på forslag om reguleringsendring for Ruskebakkan 20 og 22 fra Hellvik Hus

21.03: Brev fra Eigersund kommune

* Hellvik Barnehage

25.03: Åpent brev til de politiske gruppelederne i Eigersund

* Fortsatt ungdomsskole på Hellvik

27.03: Brev fra Eigersund kommune

* Gatebruksplan for Hellvik - uttalelse

28.03: Kopi av brev fra Hellvik Idrettslag til Eigersund kommune

* Hellvik Barnehage

30.03: Brev fra Dalane Finanssenter A/S

* Ekstra inntekt til Hellvik velforening

02.04. Brev fra Eigersund kommune

* Fremtidig bruk av Hellvik Forsamlingshus

09.04: Mail til Dalane Finanssenter A/S

* Svar på forespørsel til velforeningen

14.04: Brev fra Eigersund kommune

* Innkalling til møte i ekstraordinær byggekomite vedrørende Hellvik Barnehage

21.04: Brev til Hellvik FAU

* Forespørsel om samarbeid med velforeningen om bekjempelse av tagging

21.04: Brev til Anne Marit og Kåre G. Tørnes

* Svar på mottatt kopi av klage på forslag om reguleringsendring.

23.04: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra ekstraordinær byggekomitee den 23.04.

24.04: Brev fra Eigersund kommune

* Ettersending - høring og offentlig ettersyn for deler av kommuneplanens arealdel 2002-2012.

28.04: Brev fra Eigersund kommune

* Svar ang. søknad om støtte til opprustning av badeplasser på Hellvik

29.04: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra samtale med Arbeidstilsynet - krav til barnehagebygg

29.04: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra ekstraordinær byggekomitee den 29.04.

29.04: Styremøtereferat no 1 den 05.03.

05.05: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra møte med Arbeidstilsyn og Helsesjef angående sambruk Hellvik barnehage-Hellvik Idrettslag

07.05: Mail fra Tor Rune Svendsen til Eigersund kommune v/ Alf Steinskog

* Gatelys over Åsatua

14.05: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra ekstraordinær byggekomitee den 14.05

15.05: Brev fra Gunn Karin Stapnes

* Forslag til opprustning av badeplasser

19.05: Mail fra Eigersund kommune v/ Jone C.Omdal

* Avtale om praktisk drift av badeplassen ved Hellviksvannet

20.05: Kopi av brev fra DIM til lag/foreninger

* Avtale om renovasjon restavfall - badeplassen ved Hellviksvannet

21.05: Brev til Eigersund kommune

* Opprustning av badeplassen ved Hellviksvannet - underskrifter fra grunneiere.

25.05: Styremøtereferat no 2 den 08.04

26.05: Brev fra Hellvik FAU

* Svar på forespørsel om internettsider og tagging

02.06: Brev fra Hellvik FAU

* Anmodning om å arrangere folkemøte i valgkampen

19.06: Styremøtereferat no 3 den 06.05

24.06: Brev fra Margrethe Seim

* Innkalling til møte i ekstraordinær byggekomitee den 01.07

01.07: Kopi av brev fra Eigersund kommune til Fylkesmannen

* Omsorgsboliger på Hellvik

01.07: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra ekstraordinær byggekomitee den 01.07

02.07: Brev fra Eigersund kommune

* Vurdering av spørsmålet om flytting av 4 tilskuddsenheter fra Lagård 2-vest til Hellvik

04.07: Brev fra Vesta Forsikring A/S

* Vedr. forespørsel om livbøye

03.08: Brev fra Margrethe Seim

* Innkalling til møte i ekstraordinær byggekomitee den 13.08

06.08: Notat fra Per Einar Gjermestad

* Møte med kommunen vedr. omsorgsboliger

13.08: Brev fra Margrethe Seim

* Referat fra ekstraordinær byggekomitee den 13.08

19.08: Styremøtereferat no 4 den 19.08.

08.09: Infobrev om folkemøte ( eldreboliger ) på bedehuset den 11.09

19.09: Brev fra Tysklands ambassade i Oslo

* Tillatelse til parkering for velforeningen

27.09: Referat fra folkemøte på bedehuset om eldreboliger den 11.09

01.10: Mail fra Øystein Dahle i Nasjonalforeningen for folkehelsen

* Orientering om Nærmiljøundersøkelsen 2003

01.10: Mail fra Per Johansen

* Forespørsel om status for bredbånd

03.10: Brev fra Eigersund kommune

* Svar angående innspill til kommuneplanens arealdel

06.10: Brev til Hellvikssplitt A/S

* Problem med steinstøv fra steinbruddet på Hegrestad

06.10: Brev til bedehuset, barnehagen, idrettslaget og skolekorpset

* Frist til 01. november til å legge inn materiale på internettsidene.

07.10: Brev fra Margrethe Seim

* Innkalling til møte i ekstraordinær byggekomite den 09.10

09.10 : Brev fra Margrete Seim

* Referat fra møte i ekstraordinær byggekomite

14.10 Styremøtereferat no 5 den 14.10.

19.10: Mail til Dag Kjetil Tonheim

* Forespørsel om kommuneplanens arealdel

20.10: Mail fra Dag Kjetil Tonheim

* Svar på forespørsel om kommuneplanens arealdel

21.10: Mail fra Dag Kjetil Tonheim

* Svar på forespørsel om småbåthavn på Hellvik

21.10: Mail til Rådmann Karl Johan Olsen

* Forespørsel om småbåthavn på Hellvik

27.10: Mail fra Rådmann Karl Johan Olsen

* Svar på forespørsel om småbåthavn på Hellvik

29.10: Mail fra Arild Fredriksen

* ADSL Status

30.10: Infobrev nr.4/2003

* Medlemsmøte i Brunnmyra 05.november

03.11: Mail fra Elisabeth Solbakke

* Notat om Hellvik barnehage

05.11: Styremøtereferat no 6 den 05.11

06.11: Infobrev nr 5/2003

14.11: Mail fra Leif Broch

* Møte angående eldreboliger på Hellvik -adhocgruppe

16.11: Brev til valgkomitee for Hellvik velforening

* Info om årsmøtet i 2004.

18.11: Brev fra Nasjonalforeningen for folkehelsem

* Vedrørende nærmiljøundersøkelsen 2003, Hellvik

16.12: Brev fra Dalane Miljøverk IKS

* Bedriftsrenovasjon- tømmegebyrer 2004