Årsmelding fra styret

Av Roger Rasmussen
6. feb. 2004
Vedlagt følger årsmelding for 2003 som ble godkjent på årsmøtet i går.
ÅRSMELDING FOR 2003 - HELLVIK VELFORENING

1. Styrets sammensetning

Leder: Roger Rasmussen, nestleder: Tor Rune Svendsen ( t.o.m 12.09.2003 ), sekretær: Inger Johanne Andreassen, kasserer: Bente Karin Dirdal og styremedlem: Per Einar Gjermestad

2. Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter. Geir Egge deltok på 1 styremøte som representant for Hellvikshelje. Jan Kåre Støylen deltok på 1 styremøte som representant for Hellvik skolekorps. Dette er de viktigste sakene som har vært på agendaen:

* Forsamlingshuset- styret tok etter forespørsel fra medlemmer initiativ til at velforeningen kunne overta ansvaret for forsamlingshuset- ingen respons fra bygda.
* Internettsidene - svært nyttige til informasjon fra styret til medlemmene. Totalt 2584 ( pr. 22 januar ) treff har det vært siden oppstart i august 2002. Prosjektet hvor 9 og 10 klasse på skolen skulle presentere bygda på internettsidene ble det dessverre ikke konstruktive resultater av. Ulike lag og foreninger fikk i februar tilbud om direkte tilgang til internettsidene. Pr. 01. januar 2004 er det bedehuset, menighetskomiteen og helselaget som bruker internettsidene til å informere om aktivitetene deres. Det ble også i fjor sommer dannet en egen gruppe som skal lage stoff om Hellvik til bruk på internettsidene ( intet stoff er lagt inn pr. 22 januar )
* Problemer med tagging - spesielt på togstasjonen. Styret kontakte skolen med ønske om samarbeid for å bekjempe problemet. Skolen har en egen gruppe som arbeider med dette problemet.
* Ombygging av barnehage - styret deltok på innledende møte mellom kommunen og idrettslaget. Styret har mottatt kopi av alle referater fra byggekomiteen.
* Opprusting av badeplassen ved Hellviksvannet- ca 20 voksne deltok i dugnaden. Det ble bla. laget nytt stupebrett og flytebrygge samt at vi fikk 4 benker fra kommunen. Badeplassen ble mye brukt og fikk positiv omtale i Dalane Tidende.
* ADSL - Arild Fredriksen tok på seg jobben med å innhente tilbud om ADSL fra ulike leverandører uten at noe konkret tilbud ble forelagt velforeningen.

3. Medlemsmøter i Brunnmyra 19.02 og 05.11

19.02: 25 fremmøtte. Følgende temaer ble tatt opp:

Veien videre for velforeningen, handlingsplan for våren 2003, ny arbeidsgruppe for velforeningens internettsider, gatelys, sykkel- og gangvei mellom bedehuset og skolen ( mangler fysisk sperre mot veien ), opprustning av badeplasser, Hellvikshelje, problemer med tagging og forsamlingshuset.

05.11: 60 fremmøtte. Ordfører John Skaara og Harald Henriksen deltok. Agenda: ombygging av barnehage i Brunnmyra, erverv av areal til Veien bo-og servicesenter, tanker om utvikling av Hellvik og ADSL

4: Møter med kommuneadministrasjonen

Det er avholdt 1 møte med kommuneadministrasjonen:

18.02: Bente Karin Dirdal, Tor Rune Svendsen, Allan Svendsen og Bjørn Carlsen deltok på møte med miljø- og driftssjef John Øyvind Auestad. Aktuelle strekninger for gatelys, sykkel- og gangvei mellom bedehuset og skolen, opprustning av badeplasser og bygdedager var saker som ble tatt opp.

5: Folkemøte avholdt 11.09

Velforeningen arrangerte sammen med Eigersund kommune folkemøte på bedehuset om eldreboliger. Ca 60 fremmøtte. Ordfører Marit Myklebust deltok sammen med daglig leder i SBBL, Karl Johan Søyland.

6: Informasjonsbrev

Det er levert ut 5 informasjonsbrev til alle bygdas husstander i løpet av året.

7: Ad-hoc gruppe

Per Einar Gjermestad og Tudor Rasmussen har deltatt i ad-hoc gruppe som fikk mandat til å arbeide sammen med SBBL for å få realisert omsorgsboliger på Veien. Arbeidet ble sluttført 18. november. Kommunestyret vedtok 24. november å bygge omsorgsboligene på Tuå.

8: St. Hans arrangement på Urodden.

St. Hans arrangementet ble gjennomført på tross av regnvær. Ca 60-70 barn og voksne stilte opp. Frode Andrassen og Tore Vassvik var hovedansvarlige for en kjekk kveld med leker, krabbefisking og stort bål.

9: Småbåthavn

Velforeningens leder har hatt en forespørsel til rådmannen vedrørende småbåthavn som er en del av kommuneplanens arealdel. Kommunen har ingen konkrete planer om realisering av småbåthavn i budsjettet for 2004 og det er ikke gjort spesielle henvendelser til grunneiere eller igangsatt arbeid med reguleringsplan. Rådmannen er interressert i et møte med velforeningen. Styret har bedt Marren båtforening om å følge opp saken videre.

10: Medlemmer i velforeningen

Det er registrert 204 medlemmer i 2003 som er 61 mindre enn i 2002.

Hellvik 22. januar 2004

Roger Rasmussen Bente Karin Dirdal Per Einar Gjermestad Inger Johanne Andreassen
Leder Kasserer Styremedlem Sekretær