Historikk

Av Redaksjonen
5. nov. 2003 (Sist oppdatert: 16. nov. 2005).

I januar 2002 sender Geir Egge ut et brev til ulike personer på Hellvik med formål å danne en arbeidsgruppe som kan utarbeide et forslag til stiftelse av en velforening for hele Hellvik. Arbeidsgruppen har flere møter og består av følgende personer: Geir Egge, Torunn Skåra, Ellen Svendsen, Ole Kolstø, Jorunn Makepeace, Ann Kristin Mong, Tom Vassvik, Inger Tone Nygård og Roger Rasmussen.

Den 25. februar blir Hellvik Velforening stiftet i idrettslagets lokaler i Brunnmyra. De ca. 65 fremmøtte godkjenner arbeidsgruppens forslag til vedtekter samt forslag til styre. Velforeningens formål er å fremme ideer for utvikling innen områdene trivsel/miljø, boligbygging, næring og Hellvik havn. Følgende personer blir valgt til ulike verv:

Roger Rasmussen - Leder ( 2 år )
Møyfrid Løvbrekke - Nestleder ( 1 år )
Tor Rune Svendsen - Sekretær ( 1 år )
Bente Karin Dirdal - Kasserer ( 2 år )
Per Einar Gjermestad - Styremedlem ( 2 år )

Jane Andreassen - Revisor ( 1 år )

Olav Svendsen, Kari Reinertsen og Ola Undheim - Valgkomite ( 1 år )


I mars blir Hellvik Velforening invitert av Eigersund kommune til å delta i en ad-hoc gruppe som skal utarbeide et forprosjekt til samlokalisering av offentlig og private formål. Bakgrunnen er stans i prosessen med å finne egnede tomter til bygging av ny barnehage og bo- og servicesenter. Nestleder Møyfrid Løvbrekke deltar i ad-hoc gruppen sammen med kommuneplanlegger Dag Kjetil Tonheim.

Den 2. mai starter eldremiddagen opp igjen på bedehuset etter at kommunen valgte å legge ned dette tilbudet til de eldre. Eldremiddagen får nytt liv etter at Møyfrid Løvbrekke på vegne av styret i velforeningen samler lokale krefter til dugnadsinnsats sammen med frivillighetssentralen i Egersund.

Den 22. mai avholdes det medlemsmøte i Brunnmyra. Møtets hovedhensikt er å samle Hellviks innbyggere om plassering av et fremtidig sentrum. I forkant ( 17.mai i idrettshallen ) har velforeningens styre delt ut 150 eksemplarer av en foreløpig rapport om ulike alternativer for sentrumsplassering. De 80 fremmøtte velger enstemmig at Marren bør bli et fremtidig sentrumsområde. Det andre alternativet er Bedehuset/Peratjødne.

På tross av dårlig vær med regnbyger og vind, møter opp mot 200 barn og voksne opp til velforeningens St-Hans feiring på Urodden. Arrangementet var vellykket og inneholdt bl.a. grilling på storgrill, skattejakt, sekkeløp, hesteskokasting, taukamp, småkrabbefisking m.m.

03.09.2002
Velforeningen avholder medlemsmøte i Brunnmyra med 30 fremmøtte. Næringssjef Inger Christensen informerer om næringsutvikling på Hellvik. Medlemmene godkjenner styrets innstilling til kommuneplanen. Velforeningen sier ja til boligbygging, næringslivsutvikling, småbåthavn og golfbane samt nei til hytter i Hellvik Havn. Ellers blir det drøftet ulike saker som montering av gatelys, oppgradering av badeplasser, turvei Hellvik-Egersund, sentrumsutvikling, bibliotekets fremtid, trivsel for innflyttere og velforeningens nye internettsider.

15.01.2003
Tor Rune Svendsen og Roger Rasmussen fra velforeningens styre har møte med kommuneadministrasjonen vedrørende status for sentrum ( Marren ), omsorgsboliger, ny barnehage og turvei Hellvik- Egersund.

19.02.2003
Velforeningen avholder sitt første årsmøte i Brunnmyra med 25 medlemmer tilstede. Velforeningen kan se tilbake på et meget aktivt år med 261 voksne medlemmer. Velforeningen har behandlet flere saker som omsorgsboliger, omorganisering av bibliotekstilbudet, turvei Hellvik-Egersund, kaianlegg for utskiping av kvitstein, barnehage, sentrumsutvikling og ny kommuneplan. Det ble tatt initiativ til oppstart av eldremiddagen og arrangert St.Hans på Urodden

Etter årsmøtet avholdes det medlemsmøte hvor en engasjert forsamling drøfter veien videre for velforeningen. Hellvik skal markedsføres som ei positiv bygd å bo i, internettsidene skal utvikles, arbeidsgrupper skal jobbe med gatelys og badeplasser og en stor folkefest planlegges den 13-15. juni.

13-15.06.2003
Hellvikshelje arrangeres for første gang. Gjennom ulike aktiviteter får bygda markert seg på en veldig positiv måte. På fredag blir fotballbingen åpnet av fotballpresident Per Ravn Omdal. Senere på kvelden arrangeres det talentiade og disco i idrettshallen. Lørdagen starter med ulike aktiviteter på Urodden mens ca 300 barn og voksne samles til et stort familiearrangement i Lunhulen om kvelden. På søndag er det gudstjeneste i idrettshallen og middag i Brunnmyra.
Hellvikshelje får svært god omtale i Dalane Tidende og folk flest på Hellvik er meget godt fornøyd med det som har skjedd. Hellvikshelje har nok kommer for å bli.

23.06.2003
St.Hans arrangeres for andre år på rad i regnvær på Urodden. Ca 60 barn og voksne møter opp og har det kjekt i sammen. Etter hvert som regnet gir seg tennes det store bålet.

Juni-August 2003
Velforeningen tar ansvar for dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet ( Kreklingsslettå ). Ca 20 voksne tar på seg ulike oppgaver for å oppgradere badeplassen. Avfallsstativ, 4 benker, mobilt toalett, flytebrygge, et gedigent stupebrett, grusing av vei og fjerning av vegetasjon er stikkordene. Badeplassen blir svært populær utover sommeren. 

11.09.2003
Velforeningen arrangerer folkemøte på bedehuset sammen med Eigersund kommune. Bygging av eldreboliger står på dagsorden. Ca 60 innbyggere møter frem for å høre om SBBL sine planer om å bygge minst 8 eldreboliger i Marren.

05.11.2003
Medlemsmøte avholdes i Brunnmyra med 60 fremmøtte. Ordfører John Skaara (H) og Harald Henriksen fra Hellvik Hus A/S deltok.

Agenda: ombygging av barnehage i Brunnmyra, erverv av areal til Veien bo-og servicesenter, tanker om utvikling av Hellvik ( Harald Henriksen) og ADSL-aksjon.

Denne sidens innhold fram til og med 05.11.2003 er oppdatert av Roger Rasmussen.