Vedtekter for Hellvik Velforening stiftet den 25.02.2002

25. feb. 2002 (Sist oppdatert: 16. nov. 2005).

Vedtatt den 25.02.2002.


§ 1 Navn

Foreningens navn er Hellvik Velforening.

§ 2 Formål.

2.1

Velforeningens formål er å fremme ideer for utvikling innen områdene trivsel/miljø, boligbygging, næring og Hellvik havn. 

2.2

Velforeningens skal også ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

§ 3 Velforeningens geografiske område.

Velforeningens område er Hellvik skolekrets.

§ 4 Medlemskap.

Enhver som har fylt 18 år og har sin faste adresse innenfor Hellvik skolekrets kan bli medlem. Medlemskap er først gyldig ved betalt kontingent. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent.

§ 5 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen fastsatt dato, kan strykes som medlemmer.

§ 6 Valg og årsmøte

6.1

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

6.2.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivningen kan evt. skje med skriftlig fullmakt til styrets leder.

6.3.

Årsmøtet velger ordstyrer.

6.4.

Årsmøtet behandler:

* Årsmelding

* Revisorbekreftet regnskap

* Fastsettelse av kontingent

* Innkomne forslag

* Planer og budsjett for kommende år

* Valg av:

- Leder ( særskilt valg )
- Revisor ( særskilt valg )
- 4 styremedlemmer ( inkl. sekretær og kasserer )
- Valgkomite på 3 medlemmer.

6.5 

Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Revisor velges for ett år. Dersom valgkomiteens forslag til leder, styremedlemmer og andre verv godtas, vises dette ved akklamasjon. Ved forslag til flere kandidater foregår avstemmingen skriftlig. 

Stemmegivning over andre innkomne forslag skjer ved håndsopprekning.

6.6

Vedtak anses for å være gyldige med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

6.7

Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr § 6. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 8 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst to medlemsmøter mellom hvert årsmøte. Medlemsmøtene skal inneholde:

* Status for saker som er under arbeid og saker fremover.

§ 9 Saker til behandling i styret

Saker fra medlemmer som ønskes behandlet i styret skal skje skriftlig.

§ 10 Velforeningens ledelse ( styret )

10.1

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.

10.2

Leder av styret skal utpeke nestleder som skal fungere i leders fravær.

10.3

Styret skal:

* Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

* Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.

* Etter behov etablere arbeidsgrupper eller avtale med enkeltpersoner å løse spesielle oppgaver.

* Arbeide etter foreningens formål og gjeldende vedtekter

10.4

Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.5

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøte. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

10.6

Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av vedtak som er fattet på årsmøtet.

10.7

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene og styrets leder/nestleder er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

§ 12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

12.1

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte og skal vedtas med minst 2/3 flertall.

12.2

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle foreldrenes arbeidsutvalg ved Hellvik Skole ( FAU ).

12.3

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring ( § 11 )