Brev til rådmannen

Av Roger Rasmussen
7. okt. 2002 (Sist oppdatert: 1. mar. 2003).
Fremtidig organisering av bibliotekstilbudet på Hellvik.
 07.10.02

 

Eigersund kommune

Rådmann Karl Johan Olsen

 

Fremtidig organisering av bibliotekstilbudet på Hellvik

I sak nr 02/01350-16475/02 den 09.september 2002 foreslår rådmannen at skole-og folkebibliotekfilialen på Hellvik slås sammen med skolebiblioteket f.o.m. 2003. I denne forbindelse har Hellvik FAU i brev den 06. September 2002 henstilt kommunen til å videreføre dagens ordning med filialdrift på Hellvik. Styret for kultur, skole og oppvekst vedtok enstemmig den 24.september 2002 å opprettholde dagens ordning ved bibliotekfilialen på Hellvik.

Hellvik velforening støtter vedtaket om å opprettholde dagens ordning ved bibliotekfilialen på Hellvik.

Dagens ordning må videreføres da:

* bibliotekfilialen allerede har en leieavtale som gjelder ut 2006.

* bibliotekfilialen har en sentral beliggenhet og utlån av bøker ligger over fylkes- og landsgjennomsnittet.

* det er viktig å opprettholde dagens bokstamme. Det er viktig at kommunen prioriterer et stort og mangfoldig utvalg av kvalitetslitteratur, spesielt for barn og ungdom

* dagens skolebibliotek er for lite til å tilfredsstille bibliotekfaglige krav til kombinasjonsbibliotek.

* en overførsel av bøker fra bibliotekfilialen til skolen vil redusere mulighetene til å gi elevene et forsvarlig pedagogisk tilbud.

* den økonomiske besparelsen ved sammenslåing er relativt liten.

Hellvik velforening vil anmode kommunen om å opprettholde dagens ordning ved bibliotekfilialen på Hellvik. Hellvik velforening vil vurdere et nytt innspill om fremtidig organisering av bibliotekstilbudet når detaljplanleggingen av det nye sentrum starter.

Hellvik velforening anmoder rådmannen om å legge ved vårt innspill som saksdokument ved endelig behandling av kommunestyret den 21. oktober 2002.

 

Med vennlig hilsen

Roger Rasmussen

Leder av Hellvik Velforening