Brev til rådmannen

Av Roger Rasmussen
29. okt. 2002 (Sist oppdatert: 1. mar. 2003).
Bygging av ny barnehage på Hellvik.
 29.10.02                                 

 

Eigersund kommune

Rådmann Karl Johan Olsen

Postboks 580

4379 Egersund

 

 

Bygging av ny barnehage på Hellvik.

 

Hellvik velforening sendte den 24.06.02 brev til rådmannen hvor vi tok opp en del problemstillinger vedrørende

bygging av ny barnehage på Hellvik. Det ble bl.a. påpekt at det dengang var snart gått 1 år siden rådmannen fremla sitt forslag om bygging av ny barnehage på Hellvik I etterkant av dette brevet valgte rådmannen å ta saken om lokalsenter på Hellvik ut av kommuneplanen og behandle den som egen sak i de ulike kommunale utvalg. Hellvik velforening setter pris på at dette ble gjort slik at vedtak om bygging av ny barnehage ikke unødvendig drar ut i tid.

I forbindelse med kommunestyrets vedtak den 09.09.2002 om å utpeke Marren som fremtidig område for lokalsenter for Hellvik ble det vedtatt å starte opp arbeid med regulering av minimum de delene av området som skal avsettes til offentlig formål med vekt på areal til bo- og servicesenter og barnehage. Det avsettes midler til reguleringsarbeidet i budsjettet for 2003.

Hellvik velforening vil minne rådmannen om forslaget som ble fremlagt den 13.08.2001 til vedtak for ny barnehage:

Styret for kultur, skole og oppvekst innstiller til kommunestyret:

 

- Det bygges nytt bygg i Brunnmyra til Hellvik barnehage med 2 avdelinger i løpet av 2003.

- Det budsjetteres med 2 millioner kroner i 2002 til planlegging og oppstart av bygging og 4,1 millioner kroner i 2003 til ferdigstillelse av bygget.

 

Dagens barnehagelokaler er som kjent ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Lokalene brukes til fester i helgene og mangler ventilasjonsanlegg. Styret i Hellvik velforening mottar regelmessig forespørsler fra innbyggere om når barnehagen skal bygges. Vi har vært tålmodige og akseptert en foreløpig utsettelse slik at kommunen kunne vurdere alternative plasseringer av ny barnehage.

Hellvik velforening vil oppfordre kommuneadministrasjonen og de politiske partiene til å avsette de nødvendige midler på neste års budsjett og forsere regulerings- og planleggingsarbeidet slik at byggingen av ny barnehage blir ferdigstillet innen utgangen av 2003 slik som opprinnelig budsjettert og planlagt.

 

Mvh

Roger Rasmussen

Leder av Hellvik velforening