Framtidig organisering av bibilotektilbudet på Hellvik og Helleland

Av Målfrid Espeland
21. okt. 2002 (Sist oppdatert: 1. mar. 2003).
SAKSFRAMLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I EIGERSUND 21. OKTOBER 2002.

SAMMENDRAG:
Under budsjettbehandlingen 2001 vedtok kommunestyret at bibliotekfilialene på Hellvik og Helleland slås sammen med skolebibliotekene f.o.m. 2003. Innstillingen var at bibliotekfilialene på Helleland og Hellvik skal legges ned. Grunnen var å spare penger til å styrke Kulturavdelingen og tilrettelegge bokutlån gjennom skolebibliotekene og/eller hovedbiblioteket. 

Sammenslåing er ikke tidligere utredet og Styret for Kultur, skole- og oppvekst ba administrasjonen om å legge frem en sak om en fremtidige organisering av bibliotektilbudet på Helleland og Hellvik. Saken skal belyse muligheter og eventuelle begrensinger ved å slå sammen folkebibliotek og skolebibliotek, og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for gi et tilfredsstillende bibliotektilbud, herunder spørsmål om lokaliteter og økonomi.

Dagens skolebibliotekene er for små til å fullt tilfredsstille bibliotekfaglig krav til kombinasjonsbibliotek. Men en kombinasjon med skolen på Hellvik vil gi samdrifts fordeler samt gi brukerne IT adgang som savnes i dag. Som en foreløpig løsning kan det fungere bra nok for kanskje å utvikles til noe mer bedre. På Helleland filial kan det etableres en kombinasjon som tilfredsstille faglig krav forutsatt investering i IKT . 

Saksgang:
Styret for kultur, skole- og oppvekst innstiller til kommunestyret.
Kommunestyret avgjør saken.


RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret for kultur, skole- og oppvekst innstiller til kommunestyret:

1. Skole- og folkebiblioteket på Helleland slås sammen i filialens lokaler f.o.m. 01.01.2003. Samarbeidsavtaler og mål for virksomheten utarbeides høsten 2002.
2. Skole- og folkebibliotekfilialen på Hellvik slås sammen i skolebiblioteket på Hellvik f.o.m. 2003. Samarbeidsavtaler og mål for virksomheten utarbeides høsten 2002.
3. Investeringsutgifter og andre kostnader innarbeides i budsjettet for 2003. 
4. Planer for utvikling av kombinasjonsbibliotek ved skolene på Hellvik og Helleland innarbeides i kommunens økonomiplan.

HVF har fått oversendt hele saksframlegget i fra Målfrid Espeland i Eigersund kommune.

Saksframlegget i MSWord-format er her gjort tilgjengelig i en zip-fil. Denne har en størrelse på ca. 14 kB.