Vedr. Gatebruksplan

26. apr. 2004 (Sist oppdatert: 13. jan. 2005).

Hellvik Velforening

v/Bjørn Carlsen

Trosavigvn. 37

4375 Hellvik

 

 

Eigersund Kommune

Miljøavdelingen v/A. Steinskog

Boks 580

4379 Egersund.

 

 

Vedr. Gatebruks plan, og Trafikksikrings plan for Hellvik.

 

Viser til deres brev vedr. kommentarer til gatebruks plan, og Trafikksikringsplan for Hellvik.

 

Trafikk sikrings plan kan jeg ikke se at velforeningen er i besittelse av, og det er således vanskelig å kommentere denne i sin helhet. Vi ber derfor om at denne kopieres og sendes til undertegnede.

Et pkt. som vi imidlertid kan kommentere nå, går på gatelys over Åsatua, da dette ble sendt inn som en forespørsel til kommunen i fjor. Det ble da sagt at dette måtte evt. Tas med som et pkt. ved rullering av trafikksikringsplanen i 2004. Dette pkt bes derfor lagt inn i planen, da vi fra velforeningen planlegger en dugnad for å få satt opp belysning på denne strekning.

Søknad om kommunal drifts overtakelse for dette anlegg vil bli sendt med det første.

Videre vil vi be om at gatelys langs Hellviksveien på strekningen fra krysset med Trosavikveien og over til butikken blir lagt inn som et pkt i trafikksikringsplanen.

Ytterligere kommentarer vil evt. komme til denne planen når vi har fått den ,og gjennomgått den i detalj.

 

Når det gjelder Gate bruks planen, har vi ikke noen spesielle kommentarer, men en liten merknad som går på prioriteringer av hvilke strekninger som bør sikres, og når de bør sikres.

I planen er det tatt med et pkt. som går på sikring av skråning ned mot vannet på veien fra stasjonen og mot Nettland. Denne strekningen vil vi foreslå at blir lavere prioritert, og at det i stedet for blir tatt inn et pkt som går på gatebelysning over Åsa tua, i samsvar med pkt. ovenfor.

 

Hvis det er noen uklarheter vedr. dette så bes undertegnede kontaktet for ytterligere avklaringer pr. tlf. eller mail.

 

 

Mvh

Hellvik Velforening

 

 

_________________

Bjørn Carlsen

Tlf. 51 49 69 90.

Mob. 924 31 719.

mailto:bjoern.carlsen@akerkvaerner.com