Brev til kommunen vedr. kloakk forhold

Av Bjørn Carlsen
13. mar. 2005

Hellvik Velforrening

v/Bjørn Carlsen

Trosavigvn. 37

4375 Hellvik

 

 

Eigersund Kommue

Miljøavd. Seksjon Vann og Avløp

Annbjørg Elve Skofteland

Boks 580

4379 Egersund

 

Kloakkforhold Marren  - Helvik

Viser til vårt brev av 29.12.2004, og deres svar  av 18.01.2005.

Vi har forståelse for at utbygging av kommunale renseanlegg må gjøres i en prioritert rekkefølge, og at ikke alle anlegg kan gjøres samtidig.

 

Nå er det imidlertid slik at i nedbørs rike perioder, er det konstatert at så store mengder overvann kommer inn på det kommunale kloakk nett at begge pumper starter i pumpestasjon P1 i Marrbotnen. Dette fører til at slam avskillere som er lokalisert i Trosavigvn. der hvor pumpestasjon P2 er tenkt plassert, ikke svelger unna. Det kan virke som at det er selvfalls ledning fra slam avskillere og ut på Marren som ikke har nok kapasitet. Kloakk kommer derved fossende opp av slam avskillere, og gjennom en privat stake kum som er koplet på den kommunale pumpeledning. Kloakken flyter deretter fritt i veikanten, over fylkesvei 67 og ut i sjøen. Dette er ikke holdbart, og kan ikke aksepteres.

Vi forventer at det fra Eigersund kommunes side iverksette umiddelbare tiltak for å utbedre denne situasjon.

Kan det som et straks tiltak iverksettes montering av pumpestasjon P2 for å bedre kapasiteten på selvfall ledning som ligger ut på Marren.?

 

Et annet moment som også kan nevnes er at når kloakk kommer opp fra den private stakekum er det ca 1,5m høyde forskjell til kloakk isteden kommer opp gjennom gulv sluker i private boliger. Vil kommunen stille seg økonomisk ansvarlig hvis kloakk ved en senere anledning kommer inn i boliger istedenfor å flomme opp ute i gaten ?

 

Det har også kommet melding til Velforeningen om at utbygging av nye boliger i regulerte felt stopper opp pga tekniske planer ikke kan godkjennes før det er orden på kloakkforholdene på Hellvik. Betyr dette at det ikke vil bli godkjent igangsatt ny boligbygging på Hellvik før nytt renseanlegg er på plass etter 2008 ?

 

Ønsker hurtig respons, og ser frem til en positiv dialog vedr. disse spørsmål.

 

Mvh

 

___________

Bjørn Carlsen

Hellvik Velforening.

 

Kopi sendes: Rådmann, og Leder  i miljøutvalget.