Infobrev nr.2-2003

Av Roger Rasmussen
30. apr. 2003
Vedlagt følger infobrev fra styret i velforeningen som ble sendt ut til alle husstander på Hellvik i slutten av mars.
Velforeningen har avholdt årsmøte og medlemsmøte den 19.02. Styret for 2003 vil bestå av: Leder Roger Rasmussen, nestleder Tor Rune Svendsen, sekretær Inger Johanne Andreassen, kasserer Bente Karin Dirdal og styremedlem Per Einar Gjermestad. Velforeningen har fornyet internettsidene ( antall treff har økt betraktelig ) og Hellvik menighet, helselaget, barnehagen og skolekorpset har sagt ja til vår invitasjon om selv å ta ansvar for å publisere aktuelt stoff på internettsidene. Da venter vi bare på idrettslaget, bedehuset, FAU og stiftelsen idrettshallen. Internettadressen: 4375.cjb.net E-post: hellvik.velforening@c2i.net Det finnes linker til internettsidene våre på: www.eigersund-kommune.no og www.dalane-tidende.no Velforeningen har planer om å gjennomføre flere dugnader fremover. Vi synes at det er viktig at flest mulig av våre medlemmer får anledning til å bidra til en positiv utvikling av bygda. Dugnad bidrar til bedre samhold og miljø på Hellvik. I dette infobrevet følger det med dugnadslister som bes påtegnet og returnert til en av oss i styret innen 01.05. Dugnad 1: Opprusting av badeplassene ved Hellviksvatnet ( kreklingssletta )og Krotjødne. Dugnad 2: Montering av gatelys. Strekningen fra bedehuset over Aurgådå til jernbanestasjonen har første prioritet. Dugnad 3: Sikring av sykkel- og gangsti mellom Hellvik skole og bedehuset. Dugnad 4: Fjerning av tagging på jernbanestasjonen og andre steder på Hellvik. Formannskapet skal den 24.04 behandle en sak om salg av kommunale eiendommer, inkludert forsamlingshuset ( gamle skolen ). På medlemsmøtet ble det fremsatt et forslag om at velforeningen overtar forsamlingshuset til bruk som bl.a. permanent klubblokale for velforeningen og ungdommen i bygda. I følge driftsseksjonen i kommunen er huset i svært dårlig forfatning og det vil bli et stort økonomisk løft å rehabilitere huset. Økonomisk støtte fra kommunen er lite sannsynlig. I tillegg må det påregnes omfattende dugnadsarbeid. Styret i velforeningen vil la våre medlemmer få muligheten til å uttale seg om velforeningen bør overta forsamlingshuset. Dersom det finnes noen som er villige til å danne en gruppe som kan ta et forpliktende ansvar for oppussing, vedlikehold og drift av forsamlingshuset så vil styret hjelpe til med det formelle arbeidet frem mot formannskapets behandling den 24.04. Frist for tilbakemelding til styret settes til 08.04. * Velforeningen har sendt brev til kommunen hvor vi anbefaler at Varberg og Soltuå blir tatt med som turmål i et fremtidig turopplegg tilsvarende fjorårets " på topp i Eigersund kommune ". Dette er et ledd i en positivt markedsføring av Hellvik i natur- og friluftssammenheng. * Velforeningen arbeider med å opprette en egen arbeidsgruppe som skal samle inn gammelt og nytt stoff til internettsidene. * Det blir folkefest på Hellvik den 13.06 - 15.06 med mange ulike arrangementer for små og store. Vedlagt følger bankgiro for betaling av kontingent for 2003. Beløpet er kr. 50,- pr. person som har fylt 18 år. Dersom det betales for flere personer må alle navn påføres og riktig beløp betales. Hilsen styret i Hellvik Velforening ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DUGNADSLISTE: JEG/VI VIL DELTA PÅ DUGNAD NR ( SETT RING RUNDT ) NAVN TLF 1: Badeplasser 2: Gatelys 3: Sykkel - og gangsti 4: Tagging