Fra bedehus til arbeidskirke?

Av Ola Undheim
17. jan. 2006
Informasjon fra bedehusstyret i forhold til utbyggingen ved bedehuset

Fra bedehus til arbeidskirke?

 

Som de fleste har fått med seg så har Hellvik Bedehus fått overta forsamlings-huset med tomt vederlagsfritt fra kommunen. Vi har i tillegg fått en bevilgning fra kommunen på 1 million kroner fordelt på 2006 og 2007 for å realisere en utbygging av dagens bedehus.

 

Forutsetningene for både overtakelsen av forsamlingshuset/tomten og den økonomiske støtten, er at påbyggingen/utbyggingen skal være til nytte og glede for hele bygda. Stikkord fra kommunen er blant annet ”sambruk”, ”åpen dialog”, ”huse ulike aktiviteter”, og dette er i stor grad sammenfallende med de konklusjonene som kom frem i rapporten utarbeidet av en komite bestående av representanter fra bedehuset, idrettslaget og velforeningen.

 

I denne rapporten er det også nevnt følgende punkter:

-Behov for større plass, flere aktiviteter og tilpassede lokaler i forhold til dagens arbeid

-Tilpassing til kirkelige aktiviteter og gudstjenestenes plassbehov

-Tilpassing til flerbruk for ulike aktiviteter i lokalmiljøet

 

Grovt sett så er planene for utbyggingen å bygge på en større hovedsal (ca 150-180 m2) i forlengelsen av dagens bedehus inn på forsamlingshustomten. Under denne er det planlagt kjeller med muligheter for aktivitetsrom, særlig med tanke på barne- og ungdomsarbeid. Videre må kjøkken og toaletter mv opprustes. Den nye hovedsalen skal også være tilpasset kirkelige aktiviteter.

 

Den gamle hovedsalen vil kunne brukes i forbindelse med ulike aktiviteter og i forbindelse med matservering. Det arbeides også med å utvikle denne til en form for eldresenter på dagtid, noe som i stor grad må tas opp og behandles politisk.

 

Utfra de føringene som er kommet fra kommunen samt ut fra de funksjonene det nye huset vil få, vil styret for bedehuset foreslå at påbygget får en utforming som arbeidskirke, samt at når dette står ferdig, så får hele bygningsmassen (dagens bedehus samt påbygget) navnet Hellvik Arbeidskirke. Dette begrunnes blant annet med:

-Navnet ”arbeidskirke” er inkluderende, samlende, ”romslig” og mer dekkende for aktivitetene i huset

-Arbeidskirkebegrepet har hatt en svært positiv mottakelse, respons og virkning blant beboerne på Eigerøy

-Det kan synes lettere å få ulik økonomisk støtte fra det offentlige samt tilslutning og støtte blant befolkningen på Hellvik ved bruk av navnet ”arbeidskirke” enn til ”bedehus”

 

Vi hører gjerne din mening om nytt navn, eventuelt forslag til annet navn.

For å realisere et slikt prosjekt som er stipulert til ca 3 – 3,5 millioner, så er vi helt avhengig av støtte fra hele bygda. Vi har allerede fått med oss endel nøkkelpersoner i plan-, bygge-, finans- og utsmykningskomiteene.

 

Men vi trenger hjelp fra alle for å komme i mål både økonomisk og i forhold til dugnadsinnsats. Hellvik er kjent for sin dugnadsånd, så vi har stor tro på at det skal lykkes! Vi ønsker derfor også at så mange som mulig finner veien til informasjonsmøtet på bedehuset onsdag 25. januar kl 19.30.

 

Nedenfor har vi laget en svarslipp som vi håper flest mulig vil fylle ut/besvare og legge i egen postkasse ved bedehuset innen 25. januar. Vi har satt av en rubrikk for de som vil skrive inn navnet sitt i forbindelse med dugnad eller givertjeneste, men vi ønsker at flest mulig fyller ut slippen så de som ønsker det kan like gjerne gjøre det anonymt.

 

 

Svarslipp. Legges i postkassen ved bedehuset.

 

 

-Jeg er positiv til og interessert i at det arbeides videre med en påbygging av bedehuset i tråd med det som er skissert i denne informasjonen:

         _  Ja            _  Nei

 

-Jeg ønsker at navnet på det nye bygget/prosjektet skal være:

          _  Hellvik Bedehus                                     _  Hellvik Arbeidskirke

 

         Annet forslag til navn eller kommentar:

 

 

 

-Jeg stiller meg positiv til å delta på dugnad i forbindelse med bygging mv:

         _  Ja            _  Nei

 

-Jeg ønsker å støtte en utbygging økonomisk:

         _  Ja, fast givertjeneste             _  Ja            _  Nei

 

***********************

De som gjerne vil vi skal ta kontakt i forbindelse med dugnadsarbeid eller økonomisk støtte, kan skrive på navn og telefonnummer nedenfor. De som ønsker å være anonyme, skriver ingenting. På forhånd takk for svar!

 

 

...........................................................................