Referat fra årsmøtet 24. april 2007

Av Henni Svanes
28. apr. 2007

ÅRSMØTEREFERAT

 

Saksliste:

 

1.   Bjørn Carlsen ønsket velkommen til årsmøte, og gikk gjennom agenda.

 

2.   Valg av ordstyrer: Bjørn Carlsen valgt

    

3.   Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

 

4.   Valg av referent: Henni Svanes valgt

 

5.   Valg av to representanter til å godkjenne protokoll: Tom Svendsen og Tom Vassvik  

 

6.   Årsmelding fra styret ble lest opp: Godkjent               

 

7.   Regnskap for 2006 gått gjennom. Det ble gjort noen endringer på budsjett for 2007. Vi ble

     bedt om å ”vise pengene” som er øremerket ”Hellviks-helja” på budsjett.

 

     Budsjettforslag:   Diskusjon om bevilling av penger til skaterampe som snart skal                                            

     Påbegynnes i Brunnmyra. Årsmøtet bestemte at vi kunne gi inntil kr 20 000 til dette  

     Formålet, når søknad kommer fra den nye fritidsklubben.

 

8.   Forslag om økt kontingent: Dette må tas opp på årsmøte 2008

 

9.   Valg:

 

     Det nye styret 2007. Vervene fordeles på første styremøte

 

     Bjørn Carlsen      gj.valg 1 år

     Thor Inge Thrana    ny 2 år

     Kjetil Larsen      ikke på valg

     Trond Ivar Ueland    ny 2 år

      Bente Rasmussen     ny 2 år

 

      Valgkomite: Vi har ikke fått noen til dette vervet

 

10. Bjørn Carlsen avsluttet årsmøte, og takket Eli, Liv Tone og Henni for samarbeid

 

 

 

 

(Oppsluttning på årsmøte : 4 fra styret og 6 medlemmer)