Utvidelsen av Hellvik barnehage foreslås stanset

Av Kristin Svendsen
31. mai. 2010
I dagens kommunestyret tas rådmannens forslag om å stanse blant annet utvidelsen av Hellvik barnehage opp til diskusjon.

I det pågående kommunestyremøte (følg debatten på www.dalane-tidende.no) har politikerne diskutert rådmannens forslag om å stanse utvidelsen av Hellvik barnehage. Det synes å være til dels enighet om at kommunen bør skrinlegge prosjektet grunnet dårlig økonomi. Også andre planlagte prosjekter i kommunen; som utbyggingen av forsterket avdeling ved Grøne Bråden skole, foreslås stanset.

Ungdomsskoletrinnet på Hellvik er foreløpig ikke utsatt, men signaler fra flere partier tyder på at dette kan tas opp til debatt igjen etter en utredning om kvaliteten ved undervisningen på ungdomsskolene i kommunen. Bibliotekfilialen på Hellvik har tidligere vært foreslått nedlagt, men det ser nå ut til at Hellvik beholder biblioteket mot en innskrenkning av åpningstidene.

Selv om velforeningen er svært glade for at vi beholder både ungdomsskolen og biblioteket (i denne omgang), ser vi alvorlig på forslaget om å stanse barnehageutvidelsen. Sett i sammenheng med opparbeidelsen av boligfeltet på Tuå er færre barnehageplasser et steg i feil retning. Dersom kommunen ønsker å tiltrekke seg folk til kommunen (som jo fører til økte skatteinntekter) er kommunale tomter og barnehageplasser helt sentralt. En stor og ny barnehage, samt en kombinert barne- og ungdomsskole, er et av de sterkeste salgsargumentene kommunen kan tilby ved salg av tomtene på Tuå.