Referat styremøte 01 - 2010

Av Kristin Svendsen
18. jan. 2011

Referat styremøte (01-10) i Hellvik Velforening i Brunmyra torsdag 11. mars 2010 kl. 19

 

Tilstede: Bjørn Carlsen, Trude Kolstø, Kristin Svendsen og Tom Svendsen

 

Frafall: Ronny Svanes Helleren, Kjetil Larsen

Det var ikke satt opp egen saksliste for styremøtet. Dette vil heretter bli gjort som tidligere.

 

Sak 1-2010 Årsmøtereferat

 

Årsmøtereferat ble godkjent, og underskrives snarest av Bjørn Carlsen og Vidar Hadland.

 

Sak 2-2010 Kommentar til fremlagt regnskap

 

Det ble etterlyst en oversikt over kontoaktiviteten på velforeningens konto for Hellvikshelja.

 

Sak 3-2010 Marren Båtforenings regnskap til gjennomsyn

 

Styret hadde fått Marren Båtforenings regnskap til gjennomsyn, og hadde ingen kommentarer. Styret ønsker fortsatt uttalerett, møterett, og innsyn i Båtforeningens møtevirksomhet.

 

Sak 4-2010 Budsjettforslag

 

Budsjettforslag fra 2009 videreføres for 2010.

Sak 5-2010 Fordeling av styreverv

 

Leder – Kristin Svendsen

Nestleder – Trude Kolstø

Sekretær – Tom Svendsen

Kasserer – Bente Rasmussen

Revisor – Jane Andreassen

Valgkomité – Kjetil Larsen (varamedlem) og Ronny Svanes Helleren (varamedlem)

 

Sak 6-2010 Opprette Facebook-gruppe

 

Styret ønsker å opprette en Facebook-gruppe i regi av Hellvik Velforening.

 

Sak 7-2010 Gatelys Hellviksveien (fra Joker over Kvednabakken)

 

Kabler ligger klar, men arbeidet med å koble disse til lyktestolper er ressurskrevende. Styret ønsker å holde saken varm, men ser foreløpig ingen gode løsninger på hvordan dette skal kunne gjennomføres praktisk og økonomisk. Block Watnes utvikling av området til boligformål kan gi muligheter, men tidsperspektivet er uvisst.

 

Sak 8-2010 Unntas offentligheten inntil videre

 

Sak 9-2010 Lys til ballbingen

 

Styret mener ballbingen kan få tilstrekkelig lys ved å snu armaturet på den ene lysmasten på grusbanen. Styret tar kontakt med styret for Hallen om mulighetene for dette.

 

Sak 10-2010 Sti Urhammerveien-Helsestasjonen/Hallen, Brunmyra-Flåden, Brunmyra-Kattamyra

 

Styret undersøker i første omgang hvem som eier områdene der stiene går per dags dato, og eventuelt hvilke forbedringer som behøves/er mulige å gjennomføre.

 

Sak 11-2010 Tomtene på Tuå

 

Det tas kontakt med kommunen med forespørsel om å opprette en interesseliste for tomtene i regi av Hellvik Velforening.