Referat styremøte 02 - 2010

Av Kristin Svendsen
18. jan. 2011

 

Referat styremøte (02-10) i Hellvik Velforening i Brunmyra

mandag 23. august 2010 kl. 20.30

 

Tilstede: Trude Kolstø, Tom Svendsen, Ronny Svanes Helleren, Kristin Svendsen

 

Frafall: Kjetil Larsen

 

 

Sak 6-2010 Facebook-gruppe

- oppdatering

 

Det var enighet på forrige styremøte om å opprette en Facebook-gruppe i regi av Hellvik Velforening. Gruppen ble opprettet i april, og har per i dag 127 medlemmer, og er en fin mulighet til å særlig engasjere de yngre delene av Hellviks befolkning. Styret ønsker at siden kan brukes enda mer aktivt.

 

Sak 7-2010 Gatelys Hellviksveien (fra Joker over Kvednabakken)

- oppdatering

 

Kabler ligger klar, men arbeidet med å koble disse til lyktestolper er ressurskrevende. Styret ønsker å holde saken varm, men ser foreløpig ingen gode løsninger på hvordan dette skal kunne gjennomføres praktisk og økonomisk. Block-Wathnes utvikling av området til boligformål kan gi muligheter, men tidsperspektivet er uvisst. Styret vedtok å prioritere denne saken fremover. Styret vil se på muligheten for å få bidrag fra lokale bedrifter og søke om stipend og legater fra diverse stiftelser for å realisere prosjektet. Nærmere informasjon om antall nødvendige dugnadstimer, antall lyspunkter, samt grovbudsjett innhentes snarest.

 

Sak 8-2010 Unntas offentligheten inntil videre

- oppdatering

 

Sak 9-2010 Lys til ballbingen

- oppdatering

 

Styret mener ballbingen kan få tilstrekkelig lys ved å snu armaturet på den ene lysmasten på grusbanen. Styret for Hallen kontaktes om mulighetene for dette.

 

Sak 10-2010 Sti Urhammerveien-Helsestasjonen/Hallen , Brunmyra-Flåden, Brunmyra-Kattamyra

- oppdatering

 

Styret undersøker i første omgang hvem som eier områdene der stiene går per dags dato, og eventuelt hvilke forbedringer som behøves/er mulige å gjennomføre. Kommunen kontaktes først, deretter grunneiere.

 

Sak 11-2010 Tomtene på Tuå

- oppdatering

 

Det ble tatt kontakt med kommunen med forespørsel om å opprette en interesseliste for tomtene i regi av Hellvik Velforening. Interesseliste opprettet april 2010; totalt 6 interesserte. Velforeningen reklamerte for tomtene gjennom oppslag på Joker, velforenings nettside, og facebook. Nå når tomtene har blitt lagt ut for salg, anser styret denne saken for avsluttet fra velforeningens side. Selv om tomteprisene ble dyrere enn først antatt, foreligger det nå byggeklare kommunale tomter på Hellvik.

 

Sak 12-2010 Utbygging av barnehagen

 

Pga. kommuneøkonomien er utbyggingen av barnehagen midlertidig stanset, men iflg. Margrethe Seim har utbyggingsprosjektet kommet langt, og gode løsninger ligger klare til å bli realisert - videre fremdrift av prosjektet skal vurderes på nytt i høst i forbindelse med budsjettbehandlingen. Styret besluttet å avvente eventuelle tiltak i denne saken frem til saken har vært oppe i barnehagens foreldreutvalg.

 

Sak 13-2010 St. Hans

 

Det ble gjennomført dugnad 21. 6 for å klargjøre Urodden til St. Hans. Kun Tom Svendsen møtte opp (Kristin Svendsen bortreist). Også på feiringen av St. Hans ble det meste overlatt til Tom. Enighet i styret om at det til neste år må gjøres et bedre forarbeid når det gjelder ansvarsfordeling, selv om årets arrangement i seg selv ble betraktet som vellykket.

 

Sak 14-2010 Toalett v/ Hellviksvatnet

 

Dugnad ble gjennomført på en fin måte 27.5. Styret snakket med Ragnhild Helland på forhånd. Hun var positiv til velforeningens arbeid, men ytret ønske om at det burde påsees at "Camping Forbudt" skiltet ble fulgt (ulik praksis blant grunneierne). Jone Omdal v/avd. for Natur og Friluftsliv har i e-post gitt beskjed om at Hellviksvatnet ikke får toalett i sommer pga hærverk tidligere år; ikke bare på Hellvik, men på kommunale toaletter generelt. Har ikke flere toaletter til rådighet; igjen gjør kommuneøkonomien det uaktuelt å få ressurser til nyinnkjøp. Styret vedtok å ta kontakt med kommunen på et tidligere tidspunkt før neste sommer (på nyåret) for å få mulighet til å bli tildelt toalett. Styret vil også forsøke å hente inn ny sand til området, samt få til en ordning med søppeldunk.

 

Sak 15-2010 Registrering av velforeningen i Brønnøysundregistrene

 

Prosessen som ble påbegynt i januar i år er nå ferdig (22.7); velforening er registrert i Brønnøysundregistrene, og også i frivillighetsregisteret; det vil si at velforeningen kan motta grasrotandeler gjennom Norsk Tipping. Styret vedtok at vi skal opplyse om dette ved oppslag på Joker, samt i medlemsbrev - selv om velforeningen ikke ønsker en konkurransesituasjon med idrettslaget om midler.

 

Velforeningen har inngått avtale om skifte av bank for å redusere månedlige utgifter til kontohold. Dette er nå enklere ettersom velforeningen er registrert i Brønnøysundregistrene. Etter ønske fra kasserer Bente Rasmussen skifter velforeningen til DnB Nor.

 

Sak 16-2010 Merking av turstier v/ Arne Hafsø

 

Styret følger opp i forhold til Arne Hafsø, som sier seg villig til merke sti fra Lunhulen til Ualand, dersom velforeningen får tillatelse fra grunneiere i området.

 

 

 

Sak 17-2010 Regelmessige styremøter

 

Det ble i styret fattet vedtak om å innføre mer regelmessige styremøter. I første omgang vil dette innebære møter annenhver måned; neste styremøte blir dermed mandag 25.10.