Referat styremøte 03 - 2010

Av Kristin Svendsen
18. jan. 2011

 

Referat styremøte (03-10) i Hellvik Velforening i Brunmyra

mandag 25. oktober 2010 kl. 20.30

 

Tilstede: Kristin Svendsen, Trude Kolstø, Tom Svendsen, Kjetil Larsen

 

Frafall: Ronny Svanes Helleren

 

Sak 7-2010 Gatelys Hellviksveien (fra Joker over Kvednabakken)

- oppdatering

 

Styret har fått klarsignal fra Arild Dyrskog Rolfsen (kommunalsjef for tekniske tjenester) om å sende søknad til Miljøutvalget for å få tillatelse til å sette opp gatelys. Søknad sendes snarest.

 

Sak 9-2010 Lys til ballbingen

- oppdatering

 

Styret har snakket med E-verket, som har sagt seg villige til å snu den ene lysmasten på grusbanen. Styret venter på klarsignal fra Arild Dyrskog Rolfsen og rektor Carl-Inge Vasshus om at dette er i orden. Elevrådet på skolen kan eventuelt bruke noen av sine midler ved behov for å få dette gjort.

 

Sak 10-2010 Sti Brunmyra-Flåden, Brunmyra-Kattamyra

- oppdatering

 

Styret avventer videre arbeid med denne saken inntil det foreligger en plan for utbygging av kunstgressbane i Brunmyra, da en utbedring av nærliggende stier kan gjøres samtidig med dette.

 

Sak 16-2010 Merking av turstier v/ Arne Hafsø

- oppdatering

 

Styret følger opp saken ved å innhente tillatelse fra grunneiere i områdene hvor Arne Hafsø har meldt seg frivillig til å merke stier.

 

Sak 18-2010 Arbeidet på veien mellom Bedehuset og skolen

 

Veien skal etter planen være åpen igjen etter helgen. I sammenheng med denne saken vil styret undersøke hvorvidt de kommunale tomtene på Tuå har en urettmessig pris, ettersom utgiftene ved utbedring av veistrekningen mellom Bedehuset og Tuå er lagt inn i tomteprisene.

 

Sak 19-2010 Veien inn til Brunmyra

 

Styret avgjorde at dette er en sak for idrettslaget.

 

Sak 20-2010 Gulvet i Hallen

 

Gulvet i Hallen er utdatert og bør skiftes. Styret tar kontakt med styret i Hallen for å se på mulighetene for en utskiftning av belegget.

Sak 21-2010 Årsmøtet

 

Neste styremøte avholdes i løpet av januar 2011. Årsmøtet skal avholdes innen februar 2011 i følge velforeningens vedtekter, og styret vil påse at formalitetene overholdes bedre enn ved årsmøtet 2010. Dette innebærer blant annet at innkalling til årsmøtet skjer samtidig med at medlemsgiro sendes ut.