Referat styremøte 01 - 2011

Av Kristin Svendsen
18. jan. 2011

 

Referat styremøte (01-11) i Hellvik Velforening i Brunmyra

mandag 17. januar 2011 kl. 19.30

 

Tilstede: Kristin Svendsen, Trude Kolstø, Tom Svendsen

 

Frafall: Kjetil Larsen, Ronny Svanes Helleren

 

Sak 7-2010 Gatelys Hellviksveien (fra Joker over Kvednabakken)

- oppdatering

 

Styret har ikke fått tilbakemelding fra Miljøutvalget ang. søknad om tillatelse til å sette opp gatelys. Distriktssjefen i Block Watne har tatt kontakt med velforeningen, da Block Watne skal gå i gang med boligprosjektet på Kvednabakken; som også omfatter en rekke utbedringer av området rundt jmf. reguleringsplanen for Hellvik sentrum. I den forbindelse vil styret se på mulighetene for et samarbeid med Block Watne ang. gatelys.

 

Sak 15-2010 Toalett v/ Hellviksvatnet

- oppdatering

 

Styret vil igjen ta kontakt med kommunen for å forsøke å ordne toalett til Hellviksvatnet. Det ble også besluttet at man skal forsøke å få til en dugnadsordning for tømming av søppel i sommer, slik at ikke alt faller på styret.

 

Sak 1-2011 Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 76 mfl. til høring

 

Styret vil komme med et generelt innspill til høringen, da velforeningen er opptatt av at kommuneplanen følges i henhold til hvilke områder som er regulert som friluftsområde og hvilke som er regulert som byggeområde. Styret mener det er svært viktig at området som er regulert til friluftslivområde vernes mot eventuelle dispensasjoner. Den økende byggeaktiviteten i Hellvik Havn er bekymringsverdig dersom det medfører at allmennhetens adgang til sjøen begrenses.