Referat fra årsmøtet 2011

Av Kristin Svendsen
2. mar. 2011
Årsmøtet ble avholdt i Brunmyra mandag 28. februar. Leder Kristin Svendsen takker styret for innsatsen i året som er gått!

 

Referat fra Hellvik Velforenings årsmøte i Brunmyra mandag 28.2 2011 kl. 19.30

 

 

 1. Åpning

 

Årsmøtet ble åpnet ved leder Kristin Svendsen.

 

 1. Valg av ordstyrer

 

Kristin Svendsen ble valgt til ordstyrer.

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

 1. Valg av referent

 

Trude Kolstø ble valgt til referent.

 

 1. Valg av to referenter til å undertegne protokollen

 

Tommy Løvbrekke og Geirulf Vasvik ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 1. Årsmelding

 

Kristin Svendsen leste årsmeldingen.

 

 1. Revisorbekreftet regnskap

 

Kristin Svendsen gikk gjennom regnskapet, hvor revisor Jane Andreassens revisjonsberetning viser at årsoppgjøret "...ikke inneholder vesentlige feil og mangler", og overskuddet på kr 5.504,- er "...et riktig uttrykk for virksomhetens års resultat og stilling".

 

 1. Fastsettelse av kontingent

 

Medlemskontingenten på kr 50,- per medlem består. Det ble presisert; slik vedtektene angir, at medlemskontingenten gjelder per person, ikke per husstand, og at bare medlemmer over 18 år, som har sin faste bopel i Hellvik skolekrets, registreres som medlemmer.

 

 1. Innkomne forslag

 

Vannposten på kommunekaien ønskes gjenåpnet. Det ble enstemmig vedtatt at styret skal forhøre seg med kommunen om mulighetene for dette.

 

 1. Planer og budsjett for kommende år

 

Kristin Svendsen gikk gjennom budsjettforslaget. Nytt av i år er posten "Grasrotandel", hvor Hellviksbuer kan gi 5% av beløpene de tipper for ved å registrere sin grasrotandel til velforeningen.

 

Årsmøtet vedtok å endre posten "Prosjekter" ettersom det ønskes mer midler til posten "Blomster". Årsmøtet vedtok at det skal gis blomster til folk som flytter til Hellvik (slik det tidligere har vært gjort noe sporadisk), og i og med det nye boligfeltet på Tuå vil det være behov for et større beløp enn det dagens budsjettforslag gir rom for.

 

 1. Valg

 

Leder                    Kristin Svendsen (1 år)

Nestleder               Trude Kolstø (2 år)

Sekretær               Tom Svendsen (2 år)

Kasserer                Bente Rasmussen (2 år)

Revisor                  Jane Andreassen (1 år)

Styremedlem          Kjetil Larsen (1 år)

Varamedlem          Ronny Svanes Helleren (1 år)

 

Valgkomité            Tom Svendsen og Geirulf Vasvik (2 år)

 

 1. Avslutning

 

Årsmøtet ble avsluttet ved Kristin Svendsen.

 

 

 

På årsmøtet deltok 4 fra styret og 2 medlemmer.