Referat styremøte 02 - 2011

Av Kristin Svendsen
4. mai. 2011

 

Referat styremøte (02-11) i Hellvik Velforening i Brunmyra

mandag 2. mai 2011 kl. 19.30

 

 

Tilstede: Kjetil Larsen, Ronny Svanes Helleren, Trude Kolstø, Tom Svendsen og Kristin Svendsen.

 

Sak 7-2010 Gatelys Hellviksveien (fra Joker over Kvednabakken)

- oppdatering

 

Block Watne vil sette opp lys over Kvednabakken, men det er usikkert hvorvidt de dekker hele strekningen ned til Joker Hellvik. Byggestart forventes før sommerferien. Styret avventer dermed situasjonen inntil Block Watne har lagt frem detaljerte planer for området.

 

Sak 16-2010 Merking av turstier v/ Arne Hafsø

- oppdatering

 

Arne Hafsø har tatt på seg, og gjennomført, en svært omfattende arbeid gjennom merking og rydding av over 30 km turløyper på Hellvik og omegn. Ettersom arbeid ble mer omfattende enn styret først var klar over, ble det enstemmig vedtatt at velforeningen skal dekke utgifter til maling, informasjonstavle og utfresing av skilt, til tross for at dette ikke inngår i budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet. Et samlet budsjett på 7000,- ble vedtatt til merking av turstier.

 

Sak 2-2011 Blomster og informasjonsbrosjyre til nyinnflyttede

 

Styret har vurdert hvor langt tilbake en skal gå i tid når det gjelder å gi blomster til "nyinnflyttede". Styret vedtok at blomster skal gis til dem som har flyttet til Hellvik i løpet av 2011, til tross for at det har vært en lengre periode forut for dette hvor nyinnflyttede ikke har blitt gitt en ekstra oppmerksomhet.

 

Sak 4-2011 Dugnad ved Hellviksvatnet

 

Dugnad settes til mandag 30. mai. 

 

Sak 5-2011 St. Hans

 

Dugnad avholdes en av dagene i St. Hans - uken. Grillene som ble brukt i fjor er kasserte. Styre vil forespørre Egersund Golfklubb om å låne grill til St. Hans. På sikt ønsker styret å anskaffe egne griller. Det blir sett på ulike muligheter for å anskaffe griller på en rimelig måte. Styret vedtok også at det skal avholdes leker under St. Hans, og vil spør Joker Hellvik om premier til vinnerne.

 

Sak 6-2011 Forsikring i Norges Velforening

 

Styret har vurdert tilbudet fra Norges Velforening, og konkludert med av Hellvik Velforening ikke har behov for de tjenestene som tilbys.

 

Sak 7-2011 Fremdrift på veien mellom skolen og barnehagen

 

 

Styret vil henvende seg til kommunen med forespørsel om når veien mellom skolen og barnehagen forventes ferdigstilt. Veien skulle opprinnelig være klar i forbindelse med boligfeltet Tuå, og har blitt utsatt gang på gang. En betydelig del av tomteprisene har gått med til å dekke utgiftene til ny vei. Velforeningen ønsker også svar på når kommunen vil gå i gang med neste byggetrinn på Tuå, ettersom de eksisterende tomtene har blitt solgt forholdsvis raskt.

 

Sak 8-2011 Fartsreduserende tiltak i Tråsavik

 

Styret vil henvende seg til Statens veivesen for å se på mulighetene for fartsreduserende tiltak på deler av Trosavigveien. Flere bilister holder en fart som gjør at veien oppleves utrygg for myke trafikanter. Strekningen er skolevei for flere barn, og en mye brukt turvei.

 

Sak 9-2011 Gangsti v/jernbanebroen på R44

 

Styret vil henvende seg til Statens veivesen for å se på mulighetene for å anlegge en provisorisk gang-/sykkelvei fra ca. jernbanebroen på R44 ved Hellvik togstasjon, og opp til avkjørselen til Maurholen. Årsaken er at det nye autovernet som er satt opp her har gjort veibanen smalere. Myke trafikanter har ingen mulighet til komme seg unna dersom de befinner seg på strekningen samtidig som to kjøretøyer møtes.