Referat fra årsmøtet 2012

Av Kristin Svendsen
19. jun. 2012

 

Referat fra Hellvik Velforenings årsmøte i Brunmyra mandag 27.2 2012 kl. 19.30

 

 

 1. Åpning

 

Årsmøtet ble åpnet ved leder Kristin Svendsen.

 

 1. Valg av ordstyrer

 

Kristin Svendsen ble valgt til ordstyrer.

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble bemerket at enkelte innkallelser hadde kommet ut noe seint. Styret tok dette til etterretning. Det har også kommet innspill om å sette inn annonse i Dalane Tidende i forkant av årsmøtet; forslaget ble ikke vedtatt.

 

 1. Valg av referent

 

Tom Svendsen ble valgt til referent.

 

 1. Valg av to referenter til å undertegne protokollen

 

Inge Andreassen og Arne Havsø ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 1. Årsmelding

 

Kristin Svendsen leste årsmeldingen.

 

 1. Revisorbekreftet regnskap

 

Regnskapet var ikke revisorbekreftet i tide til årsmøtet, uten at dette skyldes verken revisor eller kasserer.

 

Regnskap ble fremlagt uten innvendinger, og revisorbekreftelse vil bli fremlagt på neste styremøte, samt førstkommende medlemsmøte.

 

 1. Fastsettelse av kontingent

 

I henhold til punkt 9 ble det fremsatt forslag om å heve medlemskontingenten på kr 50,- per medlem til kr 100,- per medlem fra og med 2013. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Innkomne forslag

 

Se punkt 8.

 

 1. Planer og budsjett for kommende år

 

Kristin Svendsen gikk gjennom budsjettforslaget, som ble vedtatt med mindre endringer.

 

 1. Valg

 

Leder                    Kristin Svendsen (1 år)

Nestleder               Trude Kolstø (1 år)

Sekretær               Tom Svendsen (1 år)

Kasserer                Bente Rasmussen (1 år)

Revisor                  Jane Andreassen (1 år)

Styremedlem          Kjetil Larsen (1 år)

Styremedlem          Geirulf Vasvik (2 år)

Varamedlem          Ronny Svanes Helleren (1 år)

 

Valgkomité            Tom Svendsen, Geirulf Vasvik, Ronny Svanes Helleren (1 år)

 

 1. Avslutning

 

Årsmøtet ble avsluttet ved Kristin Svendsen, som bemerket at Hellvik Velforening ble 10 år 25. februar i år. Styret ble takket for sin innsats i året som gikk.

 

 

 

På årsmøtet deltok 4 fra styret og 4 medlemmer.