Referat styremøte 01 - 2012

Av Kristin Svendsen
19. jun. 2012
Referat styremøte (01-12) Hellvik Velforening i Brunmyra mandag 26. mars 2012 kl. 20 Forrige styremøte avholdt 2. 05. 2011. Tilstede: Tom Svendsen, Trude Kolstø, Geirulf Vasvik, Kristin Svendsen Forfall: Kjetil Larsen, Ronny Svanes Helleren. Sak 16-2010 Merking av turstier v/ Arne Hafsø – oppdatering Arne Hafsø avla styremøtet et besøk for å informere styret om arbeidet med turstiene, og veien videre. Sak 9-2011 Gangsti v/jernbanebroen på R44 - oppdatering Henvendelse sendes lokale politikere, som kan ta forslaget videre til fylket. Sak 1-2012 Informasjonsplakat til nyinnflyttede Velforeningen lager en enkel tekst som henges opp på Joker Hellvik. Sak 2-2012 Utskipningskaien; tiltak vedrørende kommunens befaring Velforening forhører seg videre med kommunen angående status i saken. Sak 3-2012 Søknad om driftstilskudd fra kommunen Velforeningen har søkt om tilskudd. Styret ønsker å endre foreningens vedtekter før neste årsmøte, for å åpne for medlemmer under 18 år, i og med at tilskudd beregnes ut fra antall medlemmer. Sak 4-2012 Søknad om gatelys fra Joker Hellvik til Hellvik Hus langs R44 Søknad sendes Statens vegvesen. Sak 5-2012 Tre ved Hellviksvannet Styret vil forhøre seg med grunneierne om det er mulighet for å fjerne treet. Sak 6-2012 Tiltak for å øke bruken av hjemmesiden Styret har foreløpig vedtatt at driften av hjemmesiden er tilfredsstillende i forhold til arbeidet som kreves med å holde siden oppdatert. Sak 7-2012 Kontobetingelser for velforeningens brukskonto Styret vil se om annen kontotype kan gi bedre avkastning. Sak 8-2012 Infokveld for nyinnflyttede Styret avventer en eventuell infokveld inntil videre. Sak 9-2012 Hellvik Hus og mulighet for fremtidige tomter/boligfelt på Hellvik Hellvik Hus kontaktes med tanke på deres eventuelle fremtidsplaner når det gjelder tomter/boligutbygging på Hellvik. Sak 10-2012 Fortau/vei fra barnehagen til skolen Styret kontakter kommunen på nytt for å forhøre seg om saken.